Tevhıd Akidesinden Doğan Neticeler
İSLAMİ SİTELER:


Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Tevhıd Akidesinden Doğan Neticeler
Şüphesiz ki Allah'a iman etmenin, tevhid inancının gerek fertlere nisbetle ve gerekse toplumlara nisbetle bir çok önemli sonuçlar doğurur. Bu sonuçlarından bazıları şunlardır:
06 Nisan 2015 Pazartesi Saat 10:43

Tevhıd Akidesinden Doğan Neticeler


Şüphesiz ki Allah'a iman etmenin, tevhid inancının gerek fertlere nisbetle ve gerekse toplumlar a nisbetle bir çok önemli sonuçlar doğurur. Bu sonuçlarından bazıları şunlardır: 

1- Nefsi Başkalarının Tahakkümünden ve Korku­sundan Kurtarmak .

"Allah'ı bırakıp da sana fayda veya zarar verme­yecek şeylere tapma. Eğer bunu yaparsan o takdirde sen mutlaka zalimlerden olursun. Eğer Allah sana bir zarar dokunduru rsa, onu yine O'ndan başka giderecek yoktur. Eğer sana bir hayır dilerse O'nun keremini ge­ri çevirecek yoktur. O hayrını kullarından dilediğine eriştirir. Çünkü O çok bağışlayan pek esirgeyen dir.".

(Yunus: 106-107)

2- Nefsi Hayat Korkusund an Kurtarmak

Zira mümin kesin olarak inanır ki ölüm de hayat da Allah'ın elindedir . Ne zaman olursa olsun hiçbir yaratık ömrünü kısaltamaz, uzatamaz.

"HiçUir kimse yok ki ölümü Allah'ın iznine bağlı olmasın. (Ölüm) belli bir süreye göre yazılmıştır.". (Ali İmran: 145)

"Nerede olursanız olun ölüm size ulaşır. Sarp ve sağlam kalelerde olsanız bile." (Nisa: 78)

Bu inanç insanın kalbinde cesaret ve şecaat ruhu uyandırır. Çünkü mümin inanır ki ömür sınırlıdır. Eğer sa­vaşa gider de şehit düşerse o zaman da cennetted ir.

3- Nefsi Rızık Korkusund an Kurtarmak

Müminin inanması gerekir ki; rızık veren Allah'dır. Hiç kimsenin hırsı teşvik edemeyeceği gibi istemeyen in de istememes i O'nu rızık vermekten alı koymaz.

"Allah kullarından dilediğine rızkı bol verir, dile­diğine de kısar. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilen­dir.". (Ankebut: 61)

"Yeryüzünde yürüyen her canlının rızkı yalnızca Allah'ın üzerindedir. Allah o canlının durduğu yeri ve sonunda bırakılacağı mekânı bilir. Çünkü (bunların) hepsi açık bir kitapta (Levhimahf uzda)dır.". (Hud: 6)

4-  İnsanı Sınıflaşma ve Makam Korkusund an Kurtarmak

"De ki mülkün gerçek sahibi olan Allah'ım! Sen mülkü dilediğine Verirsin ve mülkü dilediğinden geri, alırsın. Dilediğini yüceltir, dilediğini de alçaltırsın. Her türlü iyilik senin elindedir . Gerçekten sen her şeye ka­dirsin.". (Âli İmran: 26)

5- Güven Vermek ve Ümitsizliği Gidermek 

"Onlar Allah'a) iman ederler ve gönülleri Allah'ı anmakla sükûnete erenlerdi r. Bilesiniz ki kalbler ancak Allah'ı anmakla sükûnet bıriur." (Ra'd: 28)

"İmanlarına iman katsınlar diye müminlerin kalp­lerine güven indiren O'dur.". (Fetih: 4)

6. İstikamet Üzere Olmayı Sağlamak

Yaşamında hiçbir şeyin kendine gizli kalmadığı, âlemlerin Rabbi olan Allah'ın istediği şekilde, ilâhi metod

üzere hareket etmek.

"Emrolunduğun gibi doğdoğru ol." (Şura: 15)

7- Dünya'da Hoş Bir Hayat Sağlamak, İmkanlar Tanımak ve Bereket Kapılarını Açmak.

"Erkek veya kadın kim mümin olarak iyi amel iş­lerse, onu mutlaka güzel bir hayatla yaşatırız. Ve onla­rın mükafatlarım yapmakta olduklarının en güzeli ile veririz.". (Nahl: 97)

8- Mümini Düşmanlarından Korumak, Müdafa Etmek ve Onlara Karşı Onu Desteklem ek.

"Bu yüzden) koruyucu olarak Allah en hayırlı olandır. O acıyanların en merhametl isidir.". (Yusuf: 64)

"Şüphesiz peygamber lerimize ve iman edenlere, hem dünya hayatında hem şahitlerin (şahitlik) edecek­leri günde yardımederiz.". (Gafir: 51)

9- İnsanı, Mal Şan-Şeref, Neseb, Makam Gibi Sos­yal Değerlere Tapmaktan korumak.

"Muhakkak ki Allah yanında en değerli ve en üs­tün olanınız, O'ndan en çok korkamnızdır.". (Hücûrat:13)

"Ve ilave ettiler; Biz malca ve evlatça daha çoğuz, biz azaba uğratılacak da değiliz. De ki, Rabbim diledi­ğine bol rızık verir ve (dilediğinden) kısar; fakat insan­ların çoğu bilmezler . Hiç birinizin malları ve evlatları, huzurumuz da size bir yakınlık sağlamaz. İman edip iyi amellerde bulunanla r müstesna. Ancak onlara yaptık­larının kat kat fazlası vardır. Onlar (Cennet) odaların­da güven (ve huzur) içindedirler.". (Sebe: 35-37)

10- İnsanı, Dünya Lezzetler inden ve Şehevi Arzu­lardan Emin Kılar.

"Kadınlardan, oğullardan, yığın yığın biriktiri lmiş altın ve gümüşten,salma atlardan, sağmal hayvanlar­dan ve ekinlerde n gelen zevklere düşkünlük ve bağlılık insanlar için bezenip süslendi.Bunlar dünya hayatının metaıdır. Nihayet varılacak güzel yer, Allah'ın huzuru­dur. (Rasûlüm) De ki; Size bunlardan daha iyisini bil­direyim mi? Takva sahipleri için Rableri yanında için­den ırmaklar akan ebediyyen kalacakla rı, tertemiz eş­ler ve (hepsinin üstünde) Allah'ın hoşnutluğu vardır. Allah kullarını çok iyi görür." (Âli İmran: 14-15)

11- "Ahirette Cennete Girmek.".

"İman edip iyi davranışlarda bulunanla ra gelince, onlar için konak olarak Firdevs cennetler i vardır. Ora­da ebedi kalacakla r. Oradan hiç ayrılmak istemezle r."

(Kehf: 107-108)

Bu yazı toplam 2368 defa okundu.
Bu Yazıya Henüz Yorum Eklenmemiş..